Jurnalul botosanenilor Publicatiile Jurnalul Online Jurnalul Dimineata Botosanilor

   

Evenimente
Politică
Cultură
Infracţiuni
Anunţuri
Fapt divers
Învăţământ
Administraţie
Social
Horoscop
Ofertă de afaceri
Umor
Gastronomie
Comentarii
Proverbe şi...
Lumea lu' Rotundu
Presa'n gura lu' Rotundu

1 EURO = 4.8286 lei
1 USD = 4.4674 lei


Număr accesări
Astăzi:
32761
De la 07 Ianuarie 2003
76670233

CLM atribuie contracte cu finanţare nerambursabilă

  • 26 February 2007, 23:00
Primăria municipiului Botoşani
Consiliul Local Botoşani aduce la cunoştinţă publică atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă din fondurile publice în conformitate cu Programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile acordate de la bugetul local al municipiului Botoşani pentru anul 2007, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile, Ordinului nr. 130/2006 emis de Agenţia naţională pentru Sport şi HG nr. 484/2003 privind categoriile de cheltuieli ce se pot finanţa din fonduri publice.
Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, solicitanţii trebuie să fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii recunoscute conform legii.
Domeniul de activitate, suma totală alocată, sesiunile de depunere a documentaţiilor şi perioada de selecţie a proiectelor sunt cele prevăzute în anexa la Bugetul Local Botoşani pentru anul 2007 şi redate mai jos:
1. Domeniul de activitate finanţat – Activităţi culturale
Suma totală alocată pe domeniu – 40.000 lei.
Sesiuni – O singură sesiune: perioadă de depunere a proiectelor 1 martie – 31 martie 2007, la registrul primăriei municipiului Botoşani, str. Poştei nr.2 perioadă de selecţie a proiectelor: 1 aprilie – 15 aprilie 2007
2. Domeniul de activitate finanţat – Activităţi sportive
Suma totală alocată pe domeniu – 1.100.000 lei.
Sesiuni – O singură sesiune: perioadă de depunere a proiectelor 1 martie – 31 martie 2007, la registrul primăriei municipiului Botoşani, str. Poştei nr.2 perioadă de selecţie a proiectelor: 1 aprilie – 15 aprilie 2007
3. TOTAL – 1.200.000 lei

CRITERIILE DE ACORDARE A FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE ÎN DOMENIUL SPORTULUI
Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, solicitanţii trebuie să fie persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii.
1. Criteriile şi condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către cluburile sportive de drept privat, respectiv de asociaţiile pe ramură de sport judeţene sunt:
a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;
b) să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană/a municipiului Bucureşti, după caz;
c) să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent;
d) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;
e) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;
f) să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;
g) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
h) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;
i) să participe cu contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;
j) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
k) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare;
l) să prezinte declaraţia menţionată la art.12 alin.(3) din legea 350/2005;
m) să pună la dispoziţia comisiei informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către cantidat/ofertant;
n) să pună la dispoziţia comisiei informaţii referitoare la stadiile, pregătirea profesională şi calificarea persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului;
2. Nu sunt selecţionate programele ori proiectele aflate în una dintre următoarele situaţii:
a) documentaţia prezentată este incompletă;
b) au conturile bancare blocate ;
c) solicitanţii nu au respectat un contract de finanţare anterior (în acest caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanţare pe o perioadă de un an de zile) ;
d) solicitanţii au prezentat declaraţii inexacte la o participare anterioară ;
e) solicitanţii nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plata exigibile a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetul local, precum şi bugetul asigurărilor sociale de stat ;
3.Toate cererile care fac dovada îndeplinirii condiţiilor mai sus menţionate sunt supuse unei trieri în funcţie de:
- Relevanţa proiectului propus, prin raportare la obiectivele programului ;
- Relevanţa proiectului propus, pentru nevoia identificată, la nivel local ;
- Gradul de implicare şi conlucrare dintre organizaţii ;
- Claritate şi realism în alcătuirea planului de acţiune ;
- Claritatea, relevanţa şi corelarea bugetului cu activităţile propuse ;
- Dimensiunea impactului prevăzut ;
4.Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării pe baza următoarei grile de evaluare:
- Criteriu – capacitate de realizare - pondere% - 20
- Criteriu – consistenţa tehnică (resurse implicate, antrenori, jucători, personal de specialitate) - pondere% - 15
- Criteriu – nivelul de reprezentare
- internaţională - pondere% - 25
- naţională - pondere% - 20
-judeţeană - pondere% - 10
- Criteriu - experienţa în organizarea acţiunilor sportive (dovada organizare şi participării în cadrul altor competiţii sportive, rezultate) - pondere –10
- Criteriu – soliditate financiară (dovadă privind asigurarea cofinanţării. Acte admise – extras de cont, scrisoare de garanţie bancară) - pondere – 10
- Criteriu – rezultate aşteptate (beneficiile asupra comunităţii locale, grupurile ţintă, numărul de categorii implicate, copii, tineret, etc.) - pondere – 20
4 .TERMENI DE REFERINŢĂ (scopul şi obiectivele programelor sportive de utilitate publică):
I. Programul „Promovarea sportului de performanţă”
1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie care să asigure autodepăşirea continuă, realizarea de recorduri naţionale şi internaţionale, precum şi obţinerea victoriei. 2. Obiective:
a) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi sporirea prestigiului României pe plan internaţional şi a municipiului Botoşani pe plan naţional şi internaţional;
b) susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel naţional şi internaţional;
c) susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor;
d) perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport;
e) susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel naţional şi internaţional;
f) susţinerea sporturilor de iarnă în vederea amplificării la nivel naţional şi internaţional.
II. Programul „Sportul pentru toţi”
1. Scop: menţinerea unei bune stări de sănătate şi consolidarea socializării cetăţenilor prin crearea unui cadru social şi organizatoric favorizant.
2. Obiective: a) încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cât mai mulţi cetăţeni;
b) atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nici o discriminare, în mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive.
III. Programul „Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive”
1. Scop: asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire şi competiţionale ale sportivilor şi ale altor categorii de populaţie în bazele sportive aflate în domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.
2. Obiective:
a) întreţinerea şi funcţionarea bazei materiale sportive pentru asigurarea condiţiilor necesare practicării activităţilor fizice şi sportive;
b) dezvoltarea bazei materiale prin modernizarea celei existente şi crearea de noi baze sportive pentru lărgirea ariei de practicare a activităţilor fizice şi sportive.

CRITERIILE DE ACORDARE A FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE ÎN DOMENIUL CULTURAL
Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, solicitanţii trebuie să fie persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii.
1. Criteriile şi condiţiile care trebuie îndeplinite sunt
a) să fie o structură recunoscută în condiţiile legii
b) să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent;
c) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;
d) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;
e) să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;
f) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
g) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;
h) să participe cu contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;
i) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
j) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare;
k) să prezinte declaraţia menţionată la art.12 alin.(3) din legea 350/ 2005;
l) să pună la dispoziţia comisiei de informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant;
m) să pună la dispoziţia comisiei informaţii referitoare la stadiile, pregătirea profesională şi calificarea persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului;
2. Nu sunt selecţionate programele ori proiectele aflate în una dintre următoarele situaţii:
a) documentaţia prezentată este incompletă;
b) au conturile bancare blocate ;
c) solicitanţii nu au respectat un contract de finanţare anterior (în acest caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanţare pe o perioadă de un an de zile) ;
d) solicitanţii au prezentat declaraţii inexacte la o participare anterioară ;
e) solicitanţii nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plata exigibile a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetul local, precum şi bugetul asigurărilor sociale de stat ;
3. Vor fi supuse evaluării numai solicitanţii care întrunesc următoarele criterii de selecţionare:
a) programele şi proiectele sunt de interes public local ;
b) este dovedită capacitatea organizatorică, funcţională şi tehnico-economică a beneficiarului finanţării prin;
- experienţa în domeniul administrării altor programe şi proiecte similare;
- căile şi modalităţile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetăţenii, comunităţi) ;
- capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului sau proiectului la nivelul propus ;
-experienţa de colaborare, parteneriat cu autorităţile publice, cu alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi străinătate, după caz.
4. Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării. La acrodarea punctajului vor fi considerate ca prioritare:
- Relevanţa proiectului propus, prin raportare la obiectivele programului ;
- Relevanţa proiectului propus, pentru nevoia identificată, la nivel local ;
- Gradul de implicare şi conlucrare dintre organizaţii ;
- Claritate şi realism în alcătuirea planului de acţiune ;
- Claritatea, relevanţa şi corelarea bugetului cu activităţile propuse ;
- Dimensiunea impactului prevăzut ;
5. Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării pe baza următoarei grile de evaluare:
- Criteriu – capacitate de realizare - pondere% - 20
- Criteriu – consistenţa tehnică (calificare personal implicat) - pondere% - 20
- Criteriu – soliditate financiară (dovadă privind asigurarea cofinanţării. Acte admise – extras de cont, scrisoare de garanţie bancară) - pondere – 15
- Criteriu – rezultate aşteptate (beneficiarii proiectului, grupurile ţintă, etc.) - pondere – 20
- Criteriu – experienţa în organizarea acţiunilor culturale (dovada organizare şi participării în cadrul acţiuni culturale, rezultate) - pondere - 25
6. TERMENI DE REFERINŢĂ (scopul şi obiectivele programelor culturale de utilitate publică):
1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie, crearea unui cadru social organizatoric favorizant.
2. Obiective:
a) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a culturii la reprezentarea şi sporirea prestigiului municipiului Botoşani în plan naţional şi internaţional;
b) promovarea tradiţiilor;
c) susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi tinerilor;
d) perfecţionarea sistemelor de selecţie şi pregătire în domeniul cultural ;
e) încurajarea practicării unor activităţi culturale;
f) atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nici o discriminare, în mod liber şi voluntar la alctul de cultură;
g) orice alte obiective care au în vedere asigurarea promovării culturii în societate.
Documentaţia necesară întocmirii proiectelor, procedura de selecţie cât şi alte informaţii în acest sens se pot obţine la primăria municipiului Botoşani, strada poştei nr.2, camera 4.
Prezentul anunţ a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a din data de 27.02.2007

PRIMAR,
Cătălin Mugurel Fluture

DIRECTOR ECONOMIC,
Valerian Sănduc


Drepturile de autor sunt rezervate proprietarului de domeniu. Responsabilitatea pentru eventualele consecinte juridice generate de copierea, multiplicarea si difuzarea textelor si fotografiilor de pe acest site revine persoanei in cauza.


Comentariu la comentarii (XL)
(Ioan Rotundu)
Italia VII
Horoscop
Pericolele consumului de carne
Vrerea nevestei
Confecţionare şi montaj piatră naturală
Vouă care vă place?
Ecstazy descoperit la Penitenciarul Botoşani
Învăţătoarele din Târgu Neamţ interesate de cursurile organizate de CCD
Profesorii vor să înveţe cum să elaboreze proiecte
Cursuri de calificare pentru persoane cu studii reduse
Moartă, după ce a consumat alcool
Sobele încălzite exagerat provoacă incendii
Brăilean prins la furat în coteţul botoşănenilor
Comunicat de presă
Instrumente şi computer pentru filarmonişti
Conservatorii botoşăneni îl susţin pe Mircea Chelaru
Se mai speră în demararea lucrărilor la magistrala Botoşani - Hârlău
În privinţa Muzeului de Etnografie, Conţac are o soluţie
Preşedintele CJ vrea calmarea apelor la Apa Grup
Gaidur i-a uimit pe controlorii veniţi de la Bucureşti
Ciuştea vrea să concureze simpatia lui Becali
Societatea Eltrans trebuie rentabilizată pentru binele cetăţenilor
Primăvara, gospodarii oraşului şi legea
Jurnalul de Dimineaţă

Blogul lui Rotundu
Arhivă